e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku

 

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

1.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

1.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

1.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

1.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

1.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

1.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

1.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

 

1.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě ponikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

1.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

2.1. Obecné podmínky reklamace

 

2.1.1 Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností

 


- na e-mailovou adresu provozovatele
klempirskeprodukty@gmail.com
- poštou na adresu provozovatele: Na Aleji 1122, Velké Bílovice, 69102

 

Kupující je povinen uvést:
- číslo objednávky
- doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
- nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.

 

2.1.2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

2.2. Reklamace uplatněná v záruční době

 

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

 

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

3.1. Záruční doba je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží.

 

3.2. Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

 

3.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 

3.3.1. neodborné  zacházení či obsluha kupujícího nebo použití  klempířských produktů v rozporu s návodem použití.

 

3.3.2. pokud ochranná folie u barevných klempířských produktů nebude odstraněna kupujícím do 14 dnů v souvislosti působením vysokých teplot (sluneční záření apod.)

 

3.3.3. pokud ochranná folie u barevných klempířských produktů nebude odstraněna kupujícím do 14 dnů v souvislosti působením nízkých teplot (mráz).

 

3.3.4. poškození klempířských produktů přírodními živly.

 

3.3.5. pokud rozměry jednotlivých stran klempířských produktů nebudou přesahovat větší toleranci  +/- 0.8 mm jak je uvedeno v nákresech prodávajícího.

 

3.3.6. pokud řezané nebo stříhané hrany klempířských produktů budou vlivem tohoto opracování prodávajícím mírně deformované nebo zubaté. Jedná se zejména o hrany, které nebudou po montáži viditelné.

 

3.3.7. pokud plocha měděných, pozinkovaných a titanzinkových  klempířských produktů bude prodávajícím lehce poškrábána vlivem posunu do ohýbaciho zařízení nebo na pracovním stole.   

 

3.3.8. poškození klempířských produktů nadměrným zatěžováním nebo používáním kupujícího v rozporu s technologickými podmínkami.

 

3.3.9. opotřebení klempířských produktů kupujícím po mez stanovenou zákonem.

 

 

 

 

 10472 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!